Leveringsbetingelser

 1. Anvendelse og klassifisering
  Alle produkter fra Rampline AS (heretter Rampline) er beregnet for lek og balansetrening. Produktene er klassifisert som lekeapparater.
 2. Akseptfrist
  Et tilbud bortfaller hvis det ikke aksepteres etter gitt tidsfrist. Tilbud eller avtaler som Rampline formidler blir først bindende når de er skriftlig bekreftet ved tilbudsbrev eller mail.
 3. Produktinformasjon og monteringsanvisning
  FDV, ettersynsplan og monteringsanvisning, medfølger produktet(ene) ved kjøp.
 4. Leveringstid. Forsinkelse.
  Leveringstid på Rampline® slakkline-systemer er vanligvis omgående og maks 3 uker om ikke annet er avtalt på forhånd. Ved kjøp av Rampball® balansekuler må det påberegnes 4-6 ukers leveringstid.
 5. Betalingsbetingelser
  Betaling skal skje innen 15 dager fra fakturadato hvis ikke annet er avtalt. Overskrides betalingsfristen har Rampline krav på lovens morarente av det til enhver tid utestående beløp. Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling før varen blir levert, hvis Rampline forlanger dette. Betaler ikke kjøperen til avtalt tid, har Rampline i tillegg rett til, etter å ha gitt kjøperen skriftlig meddelelse om dette, å innstille oppfyllelsen av sine avtaleforpliktelser inntil betaling skjer. Dersom kjøperen ikke har betalt det forfalte beløp innen 30 dager etter forfall, er Rampline berettiget, gjennom skriftlig meddelelse til kjøperen, å heve avtalen og i tillegg til morarente kreve erstatning hos kjøperen for lidt tap. Slik erstatning må dog ikke overstige den avtalte kjøpesum (inkl mva).
 6. Salgspant
  Rampline skal ha salgspant i de leverte varer til sikkerhet for hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger (jf panteloven §3-14 til 3-22)
 7. Gebyrer og avgifter
  Alle oppgitte priser er eks mva
 8. Lagerleie
  Hvis kjøper ikke kan motta bestilte varer til avtalt leveringstid vil Rampline forbeholde seg retten til å fakturere lagerleie.
 9. Reklamasjon
  Kjøperen skal gi skriftlig reklamasjon til Rampline om feil eller mangler skulle dukke opp.
 10. Ramplines ansvar for feil og mangler
  Alle våre produkter blir gundig kontrollert før levering. Skulle noe mangle eller være feil på mottatt-tidspunkt og som kjøper reklamerer over i henhold til pkt 3 innen ett år etter levering, er Rampline forpliktet til å avhjelpe. Rampline avgjør om avhjelp skal skje i form av utbedring eller omlevering. Dersom kjøper har reklamert over feil/mangler og det viser seg ikke å foreligge feil/mangler som Rampline svarer for, har Rampline rett til kompensajon fra kjøper for det arbeidet og de kostnader reklamasjonen har påført Rampline.
 11. Leveringshindringer/force majeure
  Hvis det inntrer forhold utenfor Ramplines kontroll som hindrer eller i urimelig grad vanskeliggjør Ramplines oppfyllelse av avtalte forpliktelser, er Rampline uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder f eks. krig, mobilisering, rekvirering, beslagleggelse, endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud, arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann og fabrikk-uhell samt mangler/feil ved leveranse fra underleverandør eller forsinkelse av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt. Er leveringshindringen varig, kan hver av partene i slike tilfeller heve avtalen. Er leveringshindringen av midlertidig varighet, kan leveringstiden kreves utsatt. Så fremt en part ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevte omstendigheter, må vedkommende uten ugrunnet opphold skriftlig underrette den andre part.