Når alle er med på leken

Noen tips til hva man skal tenke på når man anlegger et aktivitetsområde eller lekeplass som fungerer for alle.

Lekeplass med universell utforming

Vi vet hvor viktig lek og fysisk aktivitet er for utvikling og trivsel, og lek som gir utfordringer og mestringsfølelse skal ikke kun være forbeholdt de med full funksjon, de sterkeste eller flinkeste.

Lek og aktivitet er like viktig for alle!

I Rampline er vår grunntanke at utvikling av ferdigheter gjennom lek skal være tilgjengelig for alle. Inkluderende design er derfor sentrale tema i vår produktutvikling og utforming av lekeplasser og aktivitetsanlegg. Her er vår huskeliste for universell utforming.

Rampline planlegger alltid nok plass mellom apparatene slik at man kommer til med rullestol.
Spennende lekeplass, uansett funksjonsevne

Et spørsmål mange stiller er hvordan man kan utforme en lekeplass som både spennende for alle og samtidig tilgjengelig også for den som er funksjonshemmet.

Som utviklere og designere ser vi i Rampline etter muligheter i begrensningene. Våre løsninger skal invitere alle på lik linje, slik at alle finner noe de kan mestre ut fra sitt ståsted. Vi vektlegger fri fysisk aktivitet basert på brukerens egen fantasi, uten konkurranseelementer.

Med en slik tilnærming får man et aktivitetsområde som fungerer for et bredt aldersspenn, og som appellerer spesielt godt til jenter. Alt dette er faktisk fullt mulig å oppnå selv med et lite antall lekeapparater.

Ved å benytte lekeplassutstyr som har en lav tilgangshøyde men som også byr på utfordringer, vil alle ha tilgang til leken samtidig som det er nok å bryne seg på for de mest motorisk utviklede barna.

Riktige avstander mellom lekeapparatene og et fast underlag, for eksempel kunstgress, helstøpt gummi eller ShockDeck™, er også viktig for at en rullestolbruker skal kunne bevege seg rundt. Det gir også god plass til en ledsager, for den som har behov for en hånd å holde i.

 

HUSKELISTE FOR UNIVERSELL UTFORMING

balanseutfordinger for alle funksjonsnivå

I Rampline har vi en spesiell fokus på balansen, som er grunnleggende for all bevegelse vi mennesker gjør. Å trene balansen jevnlig er viktig, og spesielt for den som har motoriske utfordringer. Ramplines Motorikkparker er i særklasse nettopp når det gjelder trening og utvikling av balansen.

Balansetrening kan gjøres på mange måter. Personer med allerede godt utviklet balanse og kroppskontroll vil alltid finne nye utfordringer med Ramplines apparater. For den med nedsatt funksjonsevne, dårlig balanse, styrke, utholdenhet eller svakt syn for den saken skyld, er det fullt mulig å utfordre balansen ved å for eksempel ligge over en ball eller balanseline, eller bevege seg på en av de bredere, bølgende balansebenkene, og derfra gradvis øke utfordringene.

På denne måten kan alle oppleve mestring på sitt eget nivå ved å få til noe de kanskje ikke fikk til uken før. Resultatet er en lekeplass der alle kan leke sammen på sine egne premisser.

Hva er universell utforming?

FN-konvensjonen har formulert følgende definisjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne:

Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

En tverrfaglig gruppe i Centre of Universal Design i USA har utviklet De syv prinsipper for universell utforming, som også i Norge er en viktig referanse for universell utforming. Mer om universell utforming, og de 7 prinsippene, kan du lese på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets side om universell utforming.

Flere artikler verdt å lese