Sammen kan vi nå FN-målene

FNs bærekraftsmål og verdens viktigste dugnad

Rampline og bærekraftsmålene

Hvis FNs arbeid mot fattigdom, ulikhet og klimaendringer skal bære frukter må vi alle støtte visjonen om en bærekraftig utvikling. Det betyr blant annet at vi i Rampline skal fortsette å utvikle gode og gjennomtenkte produkter som beriker livet til flest mulig, på en måte som resulterer i minst mulig miljømessig fotavtrykk.

Her er bærekraftsmålene vi har valgt å legge vekt på, og som vi ser som mest sentrale for vår virksomhet. Vi jobber kontinuerlig med å se nye muligheter og tiltak for å bidra mest mulig til bærekraftmålene.

SIKRE GOD HELSE OG FREMME LIVSKVALITET FOR ALLE, UANSETT ALDER

LEK OG LYSTBETONT TRENING Vi utvikler aktivitetsparker som utfordrer den livsviktige balansen og gir fysisk trening på en morsom måte. For alle, på tvers av alder, kjønn og funksjonsnivå.

Lek og aktivitet er et viktig bidrag til god helse og livskvalitet gjennom hele livet. Derfor er de fleste av våre apparater designet for å kunne brukes uten en øvre aldersgrense. Apparatene og balanseparkene har lav og enkel tilkomst for å sikre at så mange som mulig kan delta i aktiviteten ut fra sitt funksjonsnivå.


Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

MOTORIKK OG KOGNITIV UTVIKLING Forskningen forteller hvor stor betydning koordinasjon og balanse faktisk har – også for læring og kognitiv utvikling.

For at alle barn skal få oppleve mestring og kunne realisere sitt potensiale både fysisk og intellektuelt, mener vi de bør ha tilgang til apparater spesielt designet for å utfordre nettopp balanse og koordinasjon.

Apparatene er designet med tanke på å kunne brukes på flere måter. Vår ambisjon er at alle skal kunne finne utfordringer ut fra sitt nivå og sin alder.

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige

MØTEPLASSER OG BEVEGELSE Byrommet er en viktig arena for å spleise sammen ulike grupper i samfunnet. Det unike med en balansepark fra Rampline er at det danner en uhøytidelig møteplass for ulike aldre, kjønn og kultur.

Slik ønsker vi å være én av mange gode krefter som bidrar til samholdet og trivsel i samfunnet vårt.

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

RESSURSBRUK Vi designer kun produkter av høy kvalitet med lang levetid og stor bruksverdi. Hvis de likevel får skader eller utsettes for hærverk, kan alle deler enkelt kunne skiftes.

Våre balanseparker brukes intensivt – av mange. Og de tåler det. Det er god ressursbruk, og derfor et bærekraftig valg.

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

MILJØPÅVIRKNING

Alt stål er av 20% gjenvunnet metall, varmforzinket og pulverlakkert iht svanemerkede kvalitetskrav.

Vårt produkt Rampball® har en kjerne av resirkulert gummi der uønskede stoffer er fjernet i gjenvinningsprosessen, og vår naturgummi er fri for nitrosaminer.

Vi er bevisste på valg av materialer og produksjonsmetoder for minst mulig miljøpåvirkning, og vi har fokus på å stadig forbedre oss.