Lekeplass med universell utforming

Vi vet hvor viktig lek og fysisk aktivitet er for utvikling og trivsel, og lek som gir utfordringer og mestringsfølelse skal ikke kun være forbeholdt de med full funksjon, de sterkeste eller flinkeste.

Lek og aktivitet er like viktig for alle!

I Rampline er vår grunntanke at utvikling av ferdigheter gjennom lek skal være tilgjengelig for alle. Inkluderende design er derfor sentrale tema i vår produktutvikling og utforming av aktivitetsanlegg. Her er vår huskeliste for universell utforming.

Rampline planlegger alltid nok plass mellom apparatene slik at man kommer til med rullestol.
Spennende lekeplass, uansett funksjonsevne

Et spørsmål mange stiller er hvordan man kan utforme en lekeplass som både spennende for alle og samtidig tilgjengelig også for den som er funksjonshemmet.

Som utviklere og designere ser vi i Rampline etter muligheter i begrensningene. Våre løsninger skal invitere alle på lik linje, slik at alle finner noe de kan mestre ut fra sitt ståsted. Vi vektlegger fri fysisk aktivitet basert på brukerens egen fantasi, uten konkurranseelementer.

Med en slik tilnærming får man et aktivitetsområde som fungerer for et bredt aldersspenn, og som appellerer spesielt godt til jenter. Alt dette er faktisk fullt mulig å oppnå selv med et lite antall apparater.

Ved å benytte apparater som har en lav tilgangshøyde men som også byr på utfordringer, vil alle ha tilgang til leken samtidig som det er nok å bryne seg på for de mest motorisk utviklede barna.

Rktige avstander mellom apparatene og et fast underlag, for eksempel kunstgress eller helstøpt gummi, er også viktig for at en rullestolbruker skal kunne bevege seg rundt. Det gir også god plass til en ledsager, for den som har behov for en hånd å holde i.

Den viktige balanseevnen

Balansen er grunnleggende for all bevegelse vi mennesker gjør. Det er viktig for alle å trene den jevnlig, og spesielt for den som har motoriske utfordringer. Ramplines motorikkparker er i særklasse nettopp når det gjelder trening og utvikling av balansen.

Balansetrening kan gjøres på mange måter. Personer med allerede godt utviklet balanse og kroppskontroll vil alltid finne nye utfordringer med Ramplines apparater. For den med nedsatt funksjonsevne, dårlig balanse, styrke, utholdenhet eller svakt syn for den saken skyld, er det fullt mulig å utfordre balansen ved å for eksempel ligge over en ball eller balanseline, eller bevege seg på en av de bredere, bølgende balansebenkene, og derfra gradvis øke utfordringene.

På denne måten kan alle oppleve mestring på sitt eget nivå ved å få til noe de kanskje ikke fikk til uken før. Resultatet er en lekeplass der alle kan leke sammen på sine egne premisser.

Hva er universell utforming?

FN-konvensjonen har formulert følgende definisjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne:

Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

En tverrfaglig gruppe i Centre of Universal Design i USA har utviklet De syv prinsipper for universell utforming, som også i Norge er en viktig referanse for universell utforming. Mer om disse prinsippene kan du lese på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets side om universell utforming.

 

HUSKELISTE FOR UNIVERSELL UTFORMING AV LEKEPLASS

God tilkomst

Viktig for barn med rullestol og for barn som trenger hjelp. Alle aktivitetsapparater fra Rampline har løsninger hvor apparatet er enkelt å komme inntil, uten hindre på eller rundt apparatet.

I våre prosjekter planlegger vi alltid slik at det er nok plass mellom apparatene til rullestol og at en assistent kan hjelpe til.

Lav høyde

Det skal være mulig delta i leken uten at man må kunne klatre eller hoppe. De fleste apparater fra Rampline har en lav tilgangshøyde som gjør leken og aktiviteten tilgjengelig på alle nivå.

God sikkerhet

Glipper du, eller ikke får til, så er fallhøyden lav. Apparatene skal ha gripevennlige overflater og dimensjoner.

Plass for kreativitet

Lekeapparatene skal invitere brukeren til å utforske og se muligheter for bevegelser. På hvilken måte kan jeg mestre dette apparatet ut fra min ferdigheter? Hvordan responderer apparatet på de bevegelsene jeg gjør?

Aktivitetsapparater og lekeapparater fra Rampline er designet for kreativ lek og ikke for én bestemt handling eller bevegelse.

Utfordringer for alle

Også barn med funksjonsnedsettelse skal få tilgang til apparater der de får stimulert sin fysikk og motorikk gjennom lek. Det er fullt mulig å legge til rette for at også den med dårlig utviklet balanse og evne til bevegelse skal finne enkel og trygg tilnærming til leken og aktiviteten.

På et lekeapparat fra Rampline skal man kunne utvikle ferdigheter, uten at ferdigheter er et krav for å kunne leke eller trene.

Underlag

I dag er helstøpt falldekke det underlaget som er mest brukt for å oppnå universell utforming. Det gjør det praktisk og mulig også for dem med nedsatt funksjonsevne å bevege seg inne på området og komme inntil leke- og aktivitetsapparatene.

Ramplines apparater er først og fremst designet for montering i et fast dekke. Som et miljømessig bedre alternativ til helstøpt gummi kan eventuelt helstøpt korkdekke brukes.

Les mer i vår underlagsguide.