Försäljnings- och leveransvillkor


Nedanstående villkor tillämpas vid försäljning, leverans och montering av produkter från Rampline AS, Norge (Rampline) såvitt inget annat avtalas skriftligen. Alla produkter från Rampline AS är klassificerade som lekutrustning.

Offertens giltighet
Erbjudanden eller avtal som Rampline förmedlar blir endast bindande när de har bekräftats skriftligen, till exempel via e-post. En offert blir ogiltig om den inte accepteras inom den angivna tidsfristen.

Drifts- och underhållshandlingar samt monteringsanvisning
Drifts- och underhållshandlingar samt monteringsanvisning bifogas vid leveransen.

Leveranstid och förseningar
Leveranstiden varierar från omedelbar leverans till 6 veckor. Produkten FloatingBench™ levereras och monteras enligt överenskommelse, med minst 5 veckors leveranstid.

Betalningsvillkor
Betalning måste göras inom 15 dagar från fakturadatum om inte annat avtalats. Om betalningsfristen överskrids har Rampline rätt till den lagstadgade dröjsmålsräntan på det utestående beloppet. Köparen är skyldig att ställa säkerhet för korrekt betalning innan varan levereras, om Rampline skulle kräva detta. Om köparen inte betalar inom den överenskomna tiden har Rampline också rätt att, efter att ha meddelat köparen skriftligt om detta, upphäva fullgörandet av sina avtalsförpliktelser tills betalning sker. Om köparen inte har betalat det förfallna beloppet inom 30 dagar efter förfallodagen har Rampline rätt att genom skriftligt meddelande till köparen säga upp avtalet och förutom dröjsmålsränta kräva ersättning från köparen för sin förlust. En sådan ersättning får dock inte överstiga det avtalade inköpspriset (inkl. moms).

Återtagandeförbehåll
Rampline ska ha en återtaganderätt på de levererade varorna som säkerhet för hela inköpspriset med tillägg av eventuella räntor och kostnader (enligt norsk pantelov §3-14 till 3-22).

Avgifter
Alla angivna priser är exklusive moms.

Lagerhyra
Om köparen inte kan ta emot beställda varor vid överenskommen leveranstid förbehåller sig Rampline rätten att fakturera en lagerhyra.

Reklamation
Köparen måste lämna skriftlig reklamation till Rampline om fel eller brister skulle upptäckas. Köparen är skyldig att reklamera utan dröjsmål efter att bristen är, eller borde varit, upptäckt. Om så inte är fallet innebär detta att reklamationsrätten bortfaller.

Ramplines ansvar för fel och brister
Alla våra produkter är noggrant inspekterade före leverans. Rampline skyldig att rätta fel eller brister som upptäcks vid mottagandet och som köparen reklamerar inom ett år. Rampline avgör om upprättelse ska ske i form av reparation eller en ny leverans. Om köparen har klagat på fel eller brister och det skulle visa sig att det inte finns några fel eller brister som Rampline ansvarar för, har Rampline rätt till ersättning från köparen för arbete och kostnader som klagomålet har orsakat Rampline.

Hinder och force majeure
Om omständigheter uppstår utanför Ramplines kontroll som förhindrar eller försvårar Ramplines fullgörande av överenskomna skyldigheter på ett orimligt vis, är Rampline inte ansvarig för konsekvenserna av detta. Detta gäller t.ex. krig, mobilisering, beslag, förändringar på valutamarknaden, export- eller importförbud, arbetstvister, otillräcklig tillgång på råvaror, brist på transportmedel, brand och fabriksolyckor samt brister / leveransfel från underleverantör eller förseningar av sådana leveranser är omständigheter som avses i denna punkt. Om leveranshindret är permanent kan var och en av parterna i sådana fall säga upp avtalet. Om leveranshindret är av tillfällig varaktighet kan det krävas att leveranstiden skjuts upp. I den utsträckning en part vill åberopa någon av de omständigheter som nämns i denna punkt, måste han eller hon utan onödigt dröjsmål meddela den andra parten skriftligen.